Ikasabhatansa Blog

Kumpulan konten berupa artikel, foto, video baik tentang informasi umum maupun kegiatan Ikasabhatansa

layanngan pedhot

Layangan Pedhot? Ya Ngoyak Liyane Lah

ing tahun 2022 kang kepungkur ndilalah bab layangan pedhot a.k.a. Layangan Putus dadi kembang lambe maneh. Dudu layangan sing arupa dolanan kae, nanging awujud sinetron ing TV. Lakon layangan pedhot kuwi nganti viral, kondhang kaloka saIndonesia Raya merga ngangkat ancas(tema) bab pasulayan asmara utawa selingkuh.

Kanggone bocah-bocah ing kampung nalika warsa 90-an, dolanan layangan kuwi wis kaya sega-jangan, tegese dadi dulinan pedinan. Bandhane ya ora pati larang, mung butuh layangan karo bolah/benang. Kanggo sing duwe dhuwit turah bisa tuku layangan sing luwih apik lan wujude macem-macem, kaya wujud ula, kupu utawa wujud kewan liyane.

Bocah-bocah ngoyak layangan pedhot a.k.a. Layangan Putus
Bocah-bocah lagi dolanan layangan.

Ngumbulake layangan bisa ing ngendi wae. Bisa ing lapangan sing jembar bawera, bisa ing galengan sawah, uga bisa ing pinggir wangan. Malah kala-kala ana sing nyedhaki bebaya ngulukake layangan ing pinggir dalan. Nanging aja mbayangke dalan kampung nalika warsa 90-an kaya saiki sing wis rame banget. Nalika semana dalan ing kampung isih sepi saka kendaraan. Montor lan sepeda montor isih bisa diitung driji. Dadi sing mbebayani dudu perkara kendaraane, nanging yen nganti layangane nyangsang ing kabel listrik pinggir dalan.

Ngulukake layangan kanggone bocah kampung dudu pekara sing angel.  Bocah umur 5 utawa 6 tahun wae kadhang wis bisa, mung bandha gladhen karo kancane sing luwih gedhe. Yen angine lagi banter malah luwih gampang, ora nganti kringeten wae layangane wis bisa muluk. Nanging yen lagi ora ana angin, bocah-bocah wis nduweni cara. Cukup anil, yaiku suit-suit kanggo nyeluk angin. Elok tenan ta?

***

Bocah-bocah kuwi wis ngerti resikone dolanan layangan, yaiku sakwayah-wayah bisa pedhot. Pedhote bisa amarga bolahe sing wis rantas, bisa uga amarga adu sambitan karo layangane kancane. Kanggone bocah-bocah yen wis pedhot ya wis, ora ana sing perlu digetuni. Tuku layangan maneh, utawa yen ora duwe dhuwit ya leren anggone dolanan.

Ora ana bocah sing layangane pedhot banjur nangis geruh-geruh nganti gulung koming ing lapangan. Ora bakal ana sing nesu marang kancane merga wis nyambit layangane, kabeh ngono wis dianggep lumrah wae. Uga ora bakal ana bocah sing layangane pedhot banjur trauma ora gelem dolanan layangan maneh. Bocah-bocah kuwi dudu bocah sing aleman kaya generasi XYZ kok.

Ana siji cara kanggone bocah sing ora duwe dhuwit kanggo tuku, nanging kepingin dolanan layangan. Carane ya ngoyak layangane kancane sing pedhot merga sambitan. Anggone ngoyak kadhang nganti ora nyawang dalan lan ora ngrasa panase kahanan. Ora nggagas nadyan sikile babras lan dhengkule bundhas, ora peduli ana wangan utawa barongan. Kabeh bakal ditrabas.

Sejatine ngoyak layangan pedhot kuwi ora mung amarga gak duwe dhuwit kanggo tuku. Luwih saka iku, ngoyak layangan pedhot ndadekake kasenengan sing seje. Bisa nuwuhake adrenalin nalika ngoyak kanthi nrabas sakabehe alangan. Ana saithik rasa jumawa nalika bisa ngalahake kancane nggayuh layangan sing pedhot.

Bocah-bocah lagi rebutan layangan pedhot a.k.a. Layangan Putus.
Bocah-bocah lagi rebutan layangan pedhot a.k.a. Layangan Putus.

Yen nganti bisa entuk layangan pedhot, apamaneh akeh cacahe, rasa-rasane kaya wis dadi sing paling lanang dibanding kancane. Praen sing abang-ireng kepanasan, tapak sikil sing catu gleceran, utawa sikut lan dhengkul sing bundas ora bakal dirasakake. Sing dirasa mung bombonge ati amarga rumangsa menang. Nanging rasa bombong kuwi bakal langsung ambyar nalika weruh Simboke cincing-cincing jarik karo nyangking sandal. Horor tenan iki Om..

***

Para paraga ing sinetron Layangan Putus. Aris, Kinan, Lidya
Para paraga ing sinetron Layangan Putus

ing tahun 2022 kang kapungkur ndilalah bab layangan pedhot bisa dadi kembang lambe maneh. Dudu layangan sing arupa dolanan kaya ing nduwur kae, nanging awujud sinetron ing TV. Crita layangan pedhot a.k.a. layangan putus kuwi kelakon viral, kondhang kaloka saIndonesia Raya merga ngangkat ancas(tema) bab pasulayan asmara utawa selingkuh.

Dicritakake sawijine pawongan kang aran Aris sing wis kagungan garwa aran Kinan, nanging nduweni dhemenan maneh sing jenenge Lydia. Saking gedhene rasa tresnane Aris, dheweke nganti aweh bebungah maneka warna marang Lydia. Sing paling epic yaiku ngajak plesir menyang Cappadoccia. Kamangka plesiran menyang Cappadoccia Turki kuwi minangka salah siji gegayuhane Kinan sing durung bisa keturutan.

Crita sabanjure wis cetha bab ontran-ontran lan bubrahe bebrayan, kaya lumrahe crita sinetron liyane. Emane, amarga lakon layangan pedhot kuwi akeh warga jagad maya (netizen) sing dadine melu sumelang. Wedi yen garwane tumindhak selingkuh kaya Aris (netizen negari Nusacanda ancene ajaib tenan kok). Wusana rasa wedi kuwi mau nuwuhake tumindhak kang over posessif marang garwane. Ajur Jum..

***

Bali maneh menyang dolanan layangan kuwi mau, bocah-bocah ing ndesa ora nate nduweni rasa was sumelang layangane bakal disambit kancane. Ora nate wedi yen layangane bakal pedhot. Yen nganti pedhot tenan ya tuku maneh, utawa ngoyak layangane kancane sing pedhot. Entheng wae, mung prasaja kaya kuwi. Ha urip kok digawe angel-angel, iya ta Lik?

Ngaca saka tingkah-polahe nalika dolanan layangan, bakal luwih elok yen para netizen bisa niru prasajane bocah-bocah kampung kuwi. Yen urip bebrayan dipindhakake kaya dolanan layangan, ora perlu ndadak was sumelang mung merga lelakon sinetron ing TV. Yen ta tenan nganti kedadean garwane pedhot, ya golek ganti liyane ta. Utawa ndoprok ing Pengadilan Agama, ngenteni pedhotane wong liya. Piye, sarujuk po ra?

Tinulis dening Rois Pakne Sekar, nalika 12/01/2022

Share Now:

4 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter