Ikasabhatansa Blog

Kumpulan konten berupa artikel, foto, video baik tentang informasi umum maupun kegiatan Ikasabhatansa

Kang Turah

Kang Turah Mahargya Tahun Baru Imlek

Nyruput kopi curah supaya betah melek, Kang Turah melu mahargya Imlek
Nyruput kopi curah supaya betah melek, Kang Turah melu mahargya Imlek.
Juru sungging: Hazmi Fuaddila http://www.instagram.com/hazmi_f

Nalika iku Kang Turah rada judheg merga anake ora prei sekolah, kamangka dheweke wis nduweni rencana arep melu mahargya Tahun Baru Imlek lan ngajak anake dolan menyang Cappadoccia (kuwi rencanane lho). Nanging merga anake ora sida prei, dadi rencanane ora bisa kelakon. Mula Kang Turah dadi sumpek atine.

Ing kampunge Kang Turah sing kalebu tlatah Malang Kidul kuwi pancen ana saperang sekolah, mligine sekolah Islam sing ora prei nalika tanggal abang imlek. Alasane, akeh-akehe jare amarga imlek dudu hari besare agama Islam. Padahal Imlek kuwi rak ya dudu hari besar agama ta? Imlek ‘ki hari besar budaya, ora beda karo tahun baru Çaka utawa tahun baru Sura. Nanging merga wis kadung salah kaprah ya arep piye maneh? Kabeh-kabeh dihubung-hubungake karo agama.

Padahal sing jenenge prei kuwi rak ya kepenak ta? Bisa ana wektu lodhang kanggo keluarga. Bisa nggo momong bojo, eh anak. Bisa ngajak dolan utawa nglencer, sak derma mangan ning njaba (mangan ning latar?), sowan dulur, utawa mung leyeh-leyeh ning omah sinambi nonton bokepian rhapsody (prasaku judule bohemian deh..). Nyapo wae lah, waton ra mikir penggawean gur sedina wae. Slowing down utawa nge-woles jarene cah-cah jaman saiki.

Kanggone bocah-bocah sekolah ya penak, ana wektu sedina kanggo dolan karo kanca. Cah-cah lanang bisa sak derma mlaku-mlaku mbolang ning kali utawa nyang blumbang (mancing), bisa keluyuran golek wi-fi (eh, ora ding), utawa ning omah wae dolanan manten-mantenan karo kancane (sapa ngerti suk mben bisa kelakon dadi manten tenanan). Ora mung mikir pelajaraaan wae, ora mung mikir Pe eRrrr wae. Mesakne, cah-cah kui uga butuh healing lan refreshing. Perkara iki Kang Turah ya butuh.

Mula saka kuwi dhekne banjur nemoni Kepala Sekolahe anake saperlu protes. Kang Turah kuwi pancen turah-turah tenan kok. Turah wanine ya turah omongane. Dheweke (KT) njujug menyang ruangane Kepala Sekolah (KS), uluk salam, njur ngomong to the point tanpa tedheng aling-aling.


KT: “Assalammualaikum.. Rahayu Pak Kepala, tanggal abang ngene sekolahe sampeyan kok ora prei ta Pak?”
KS: “Waalaikumsalam.. eh Kang Turah, kok njanur gunung. Piye kabare? Lungguh sing jenak dhisik lah.”
Bapak Kepala Sekolah wis ngawruhi yen adate Kang Turah ya ngono kuwi, sludar-sludur kaya wong ngawur, nanging embuh kepriye kok mesti isih tinemu ing nalar.

KT: “Puji Gusti kabar kula sehat wal afiat Pak, Alhamdulillah pikiran ya isih waras. Mboten ngangge basa-basi, blak kotang terus-terang kemawon, tolong sampeyan jlentrehke kenging napa sekolahe kok ora prei senadyan tanggale abang.”
KS: “lha iki kan MTs Kang, tegese sekolah Islam. Sampeyan ya wis cetha ta? Dene tanggal abang Imlek iki hari besare umat agama liyan. Dadi ya lumrah wae ta yen ning sekolahan iki ora tak gawe prei.”
Kepala Sekolah yakin yen wangsulane bakal bisa ditrima Kang Turah, merga dhasare nganggo nalar lan rasional.

KT: “ooow mengkono ta nalare.. paham.”
Kepala Sekolah mesam-mesem, rumangsa seneng bisa nyembadani protese Kang Turah sing misuwur dadi tukang ngeyel. Nanging pranyata Kang Turah isih nerusake omongane.

Mangayubagya Tahun Baru Imlek nalika Tahun Babi kepungkur, tinulis ing aksara Kawi lan aksara Jawa
Mangayubagya Tahun Baru Imlek nalika Tahun Babi kepungkur, tinulis ing aksara Kawi lan aksara Jawa

KT: “nanging apa ya sampean ora sungkan karo alm. Gus Dur ta Pak?”
KS: “lho.. ngapa kok ndadak nyandak asmane Gus Dur? apa urusane prei-an karo sungkan marang Panjenengane? aku kok ora dhong.”
KT: “ha iya.. sing mutuske imlek dadi Hari Libur Nasional iki biyen rak ya Gus Dur ta? Nalika Panjenengane lagi njabat Presiden. Tujuane kanggo ngurmati dulur-dulur etnis China supaya bisa nguri-uri warisan kabudhayane. Dadi ora ana hubungane karo babagan agama. Wong dulur-dulur etnis China kae agamane ya macem-macem. Ana sing Kristen, Katholik, Budha, Khonghucu, uga ora sithik sing muslim. Nanging yagene kabeh isih padha mahargya imlek.”
Pak KS wis mulai mungsret, sarwa salah polahe. Dene Kang Turah isih nerusake anggone ngecuprus.

KT: “Lha sampean kok ya wani-wanine ora ta’at karo tanggal abang sing wis diputuske Presiden Gus Dur. Kok ya ora sungkan karo Penjenengane.. Sekolah sampean iki ngajarake nilai-nilai Islam lho. Lha salah sijine nilai Islam sing kudu diugemi rak ya babagan ta’at marang ulama lan umara‘. Gek Gus Dur kui kurang apa ta Pak? Panjenengane ya ulama ya umara‘; ya Kyai ya Presiden. Sampeyan ing atase Kepala Sekolah wae kok ya keladuk wani-wanine nyulayani.”
Pak KS wis saya ndredek, kringete gobyos kaya bar olahraga mlayu ngubengi lapangan ping patangpuluh pitu. Nanging dhekne isih nyoba golek alasan liyane.

KS: “iki ngono dudu urusan sungkan apa ora sungkan Kang, dudu bab ta’at apa ora ta’at marang ulama klawan umara’. Nanging wektune iki kan wis nyedhaki Ujian Nasional ta Kang.. dadi cah-cah kuwi ben sinau sing mempeng, ora kakehan prei.”
KT: “Oh ngono? ya tinemu ing nalar se, pancen nyata kok yen sampeyan kuwi luwih wasis lan waskita tinimbang para ulama lan umara‘ kae. Nanging ngene, upamane mengko pas tahun baru Muharram njur sekolahane dulur-dulur agama liyane kae ora prei, sampeyan ra sah nesu lho ya. Aja sampe sampeyan demo-demo nganti tekan White House.

tinulis dening: Rois Pakne Sekar nalika 6 Februari 2019

Share Now:

6 Responses

 1. Agak mumet bacanya krn pakai bahasa jawa. Otak kiri dan kanan bekerja keras. Tapi tulisannya buat penasaran endingnya. Jian joss tenan

  1. Iki ae enak
   Ngopi Rumiyin Lurrr☕”

   Kuat dilakoni, gak kuat ditinggal NGOPI_ ☕ Soale menungso kuwi sejatine mung kurang siji… Yoiku: NGOPI.
   NGOPI iku tegese (Ngolah Pikiran), mulo kopi iku rasane PAIT. Nanging sak pait-paite kopi.. isih iso digawe LEGI.

   LEGI (Legowo ning ati) / Berlapang Dada Hatinya, carane kudu ditambahi GULO..
   GULO (Gulangane Roso) / Mengelola Perasaan Baik, sing asale soko TEBU.

   TEBU (Anteb Ning Kalbu) / Mantab Hatinya, banjur diwadahi CANGKIR.

   CANGKIR (Nyancangne PiKIR) / Menguatkan Pikiran, trus disiram WEDANG.

   WEDANG (Wejangan Sing Marahi Padang) / Nasehat Yang Menentramkan Hati, ojo lali di-UDHEG.

   UDHEG (Usahane Ojo Nganti Mandeg) / Usaha Jangan Sampai Berhenti, anggone ngudheg nganggo SENDOK.

   SENDOK (Sendhekno Marang Sing Nduwe Kautaman) / Pasrahkan Pada Yang Maha Kuasa, dienteni sithik ben rodo ADEM.

   ADEM (Ati digowo Lerem) / Hati Jadi Tenang, njut bar kui lagi di-SERUPUT.

   SERUPUT (Sedoyo Rubedo Bakal Luput) / Semua Godaan akan Terhindar.

   Meniko Falsafahipun “NGOPI”
   Sumonggo… Ngopiii ….☕
   Sedulur Kabeh, mugi ing dinten niki tansah, pinaringan sehat soho berkah saking Gusti Allah.
   Rahayu ???☀️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter